Skintouch

Permanent make up & More

Skintouch

Permanent make up & More

1 Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Skintouch en de cliënt waarop Skintouch deze van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2 Inspanningen
Skintouch zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Skintouch zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3 Afspraken
De cliënt dient verhindering van de afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uren (op werkdagen) voorafgaand aan de afspraak aan Skintouch te melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Skintouch het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. De betalingen zullen geïnd worden via incassobureau Incasso VK.

Indien cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Skintouch de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Indien cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd aankomt, mag Skintouch de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium van de behandeling berekenen. Skintouch moet verhindering voor de afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uren voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4 Betaling
Skintouch vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Skintouch vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via pinbetaling te voldoen.

Cursisten: De cursist krijgt na aanmelding opleiding/training een factuur met daarin het bedrag vermeld van de afgenomen lesdagen, materiaalkosten en apparatuur. Apparatuur en lesmateriaal dienen uiterlijk 3 weken voor aanvang van de training door de cursiste betaald te worden als aanbetaling. Gebeurt dit niet tijdig kunnen we u niet verzekeren dat de apparatuur en materialen tijdig binnen zijn en zullen we u extra kosten berekenen voor het gebruik van onze eigen apparatuur en materialen. De lesgelden mogen ineens of indien zodanig afgesproken in termijnen betaald te worden.

Voorwaarden na inschrijving training/opleiding:
Bij annulering 30 dagen voor aanvang lesdag brengen wij het gehele lespakket in rekening.
Bij annulering 15 dagen voor aanvang lesdag wordt 50% van het lesbedrag + gehele lespakket in rekening gebracht.
Bij annulering binnen 15 dagen voor aanvang lesdag wordt het gehele lesbedrag + gehele lespakket in rekening gebracht.

5 Personeel bij Skintouch
Skintouch heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien Skintouch dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.

6 Persoonsgegevens & Privacy
De cliënt voorziet Skintouch vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Skintouch aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Skintouch neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een bestand. Skintouch behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Skintouch zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

7 Geheimhouding
Skintouch is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Skintouch verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8 Aansprakelijkheid
Skintouch is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Skintouch is uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Skintouch is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar Skintouch.

9 Garantie
Skintouch geeft de cliënt 2 weken garantie op de behandeling. Deze garantie vervalt indien:
De behandeling tussentijds door een andere salon is behandeld
De cliënt zich niet heeft gehouden aan de meegegeven nazorg-instructies.
De cliënt op advies van Skintouch geen nabehandeling (bij PMU) heeft ondergaan
De cliënt te laat meldt dat men niet tevreden is (later dan 2 weken na de nabehandeling of opfrisbehandeling)

10 Beschadiging en diefstal
Skintouch heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Skintouch meldt diefstal altijd bij de politie.

11 Klachten
Indien cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, dient deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 7 werkdagen na ontdekking per mail gemeld worden aan de eigenaar van Skintouch en/of de behandelde specialist. Skintouch dient de klacht binnen 7 werkdagen te beantwoorden. Indien een klacht gegrond is, zal Skintouch de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Skintouch en de cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de cliënt het geschil voorleggen aan een wetgever of mediator.

12 Behandeling
Voor de behandeling van de Permanent Make Up wordt met cliënt overlegt wat de mogelijkheden zijn tijdens een intake-gesprek. Indien de cliënt onze adviezen niet opvolgt wat betreft de kleur of vorm van de behandeling, zijn de consequenties voor eigen risico. Skintouch behoudt het recht om een behandeling te weigeren indien Skintouch niet achter de vorm of kleur staat die cliënt wenst, dit betreft de Permanent Make Up behandelingen.

13 Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen en waarden. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Skintouch het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren.

14 Recht
Op elke overeenkomst tussen Skintouch en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.